Zarządzenie Nr 55/07

rok 2007

 
data publikacji:  24-07-2007 | 09:36
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                                      ZARZĄDZENIE Nr 55/07

                                        Burmistrza Miasta i Gminu Stary Sącz

                                                            z dnia 07 marca 2007 r.

 


w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Stary Sącz przeznaczonej do sprzedaży.

 

Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz.1591 z póz. zm.) i art. 25 ust.l , art. 35 ust.l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r.Dz.U. Nr 261 , póz. 2603 ) zarządza się co następuje :

                                                         zarządzam co następuje :

 

                                                                         §.1.

 

Przeznaczam do sprzedaży nieruchomość położoną w Gaboniu wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr l do niniejszego zarządzenia.

 

                                                                          §.2.

 

Wykaz o którym mowa w &.1 podlega wywieszeniu z dniem 27.02.2007 r. przez okres 21 dni a tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu przy ul. Batorego 25 oraz informację o wywieszeniu wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

                                                                          §.3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej , Mieszkaniowej i Komunikacji.

 

                                                                         §.4.

 


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 Zalacznik_Nr_l_do_Zarzadzenia_Nr_55.doc (86.00 Kb)