Zarządzenie nr 57/07

rok 2007

 
data publikacji:  23-07-2007 | 15:11
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

Zarządzenie nr 57/07

 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 13 marca 2007r.

 


w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późn. zm.) oraz art.19 ust. l, art. 21 ust l i 2 Ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U z 2004 r. Nr 19 póz. 177.)

zarządzam co następuje:

 

§1

 

W zawiązku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup dwóch monitorów LCD, drukarek laserowych, skanera oraz zasilacza awaryjnego do Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu powołuje Komisję Przetargową w następującym składzie:


1. Jan Migacz - Przewodniczący

2. Anna Pierzga-Belska - Członek

3.   Alfreda Wastag - Członek


                                                                          §2

 

Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określone są w regulaminie pracy Komisji Przetargowej.

                                                                           §3

 

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 14 marca 2007r.. w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

                                                                          §4

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

                                                                                              §5

 


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.