Uchwała Nr VIII/89/07

rok 2007

 
data publikacji:  02-05-2007 | 11:44
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:48

                                                       Uchwała Nr VIII/89/07

                                                Rady Miejskiej w Starym Sączu

                                                z dnia 26 kwietnia 2007 r.

 

w sprawie: nadania  Jego Eminencji Ks. dr Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi Metropolicie Krakowskiemu  tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Starego Sącza”

 

                                   Na podstawie art.18 ust.2 pkt.14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami),

oraz §16 ust. 2 pkt. 14 Statut Gminy Stary Sącz uchwalonego Uchwałą Nr III/28/2002 r. Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz.Urz. Woj. Małopolskiego Nr 34 poz.458 ze zm.)

 

  Rada Miejska w Starym Sączu uchwala co następuje:

 

                                                          § 1

 

Nadaje się Jego Eminencji Ks. dr Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi  tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Starego Sącza”

 

                                                          § 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

                                                          § 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.