Zarządzenie Nr 101/07

rok 2007

 
data publikacji:  30-04-2007 | 10:23
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                     Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  101/07 

                          BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ
                                         z dnia 24 kwietnia 2007  r.

 

W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Sączu.

 

                Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z dnia 12 października 2001 r.) i art. 25  ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603) zarządza co następuje:

 

                                                                       § 1

 

Postanawia się wydzierżawić na okres do 3 lat  nieruchomość gruntową oznaczoną numerem działki 66/2 będącej własnością Miasta i Gminy Stary Sącz, o powierzchni 0,0500 ha, Panu Januszowi Liptak  zam. Łazy Biegonickie 183  z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.

 

                                                                        § 2

 

Ustala się czynsz dzierżawny w wysokości 50 zł (słownie: sto złotych) rocznie bez VAT.

 

                                                                         § 3

 

Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy stronami

 

                                                                         § 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Geodezji i Gospodarki Gruntami.

 

                                                                          § 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .