Zarządzenie Nr 103/07

rok 2007

 
data publikacji:  30-04-2007 | 10:11
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                        Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  103/07

 

BURMISTRZA   MIASTA  I   GMINY   STARY   SĄCZ   z dnia   24.04.2007 r.

 

W      sprawie  wydzierżawienia    nieruchomości    mienia  komunalnego w    Starym  Sączu .

                                          Na podstawie  art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.) i art. 25  ust. 1,   ustawy   z     dnia   21   sierpnia   1997      roku    o    gospodarce nieruchomościami  ( t.j. Dz.U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z póżń zm).  zarządza  się , co następuje  :

 

                                                                          $ 1

 

Postanawia się wydzierżawić  część nieruchomości   położonej  w Starym Sączu   , oznaczonej numerem działki  ewidencyjnej  2017 o  pow. 3 m2  na  okres   do 1 maja 2007 do 31 października 2007 roku   Firmie SAGITTARIUS  Bogusław Nakielski zam.  Przysietnica 220   z przeznaczeniem  na  postawienie stoiska z wata cukrową.

 

                                                                          $  2

 

Ustala się czynsz dzierżawny  w wysokości   50,00    miesięcznie  ( słownie : pięćdziesiąt złotych + należny podatek Vat.

 

                                                                           $  3

 

Pozostałe warunki  dzierżawy zostaną  określone  w umowie zawartej  pomiędzy stronami.

 

                                                                            $  4

 

Wykonanie zarządzenia  powierza się Referatowi  Geodezji i Gospodarki Gruntami .

 

                                                                             $  5

 

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia.