Zarządzenie Nr 82/07

rok 2007

 
data publikacji:  20-04-2007 | 11:29
data ostatniej modyfikacji:  28-02-2013 | 10:12

Zarządzenie Nr 82/07

Burmistrza Miasta i Gminy

w Starym Sączu

z dnia 03 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie : ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu przy używaniu przez pracowników do celów podróży służbowych  samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy.

 

Na podstawie§ 5 ust.3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości  oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na terenie kraju/Dz.U. Nr 236 poz.1990 z późn. zmianami/ zarządzam co następuje:

 

§1

 

W uzasadnionych przypadkach  pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży służbowej samochodem osobowym niebędącym własnością Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu.

 

§2

 

W przypadku przejazdu w podróży służbowej samochodem niebędącym własnością Urzędu Miasta i Gminy pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę  za jeden kilometr przebiegu ustaloną przez pracodawcę.

 

§3

Ustalam stawkę za jeden kilometr przebiegu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§4

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy .

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.