Zarządzenie Nr 91/07

rok 2007

 
data publikacji:  20-04-2007 | 11:23
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                        Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  91/07

 

         BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ z dnia  18 kwietnia 2007 roku.

 

W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w  STARYM SĄCZU

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2001  roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603) zarządza się co następuje:

 

                                                              § 1

 

Postanawia się wydzierżawić część nieruchomości położonej  w Starym Sączu, oznaczonej nr działki ewidencyjnej 2650  o  pow. 0.0020 ha na okres od 1 czerwca 2007 r. do 30 kwietnia 2008 r. Panu  Stanisławowi ŁACNIAK zam. Popowice 96  z przeznaczeniem na cel handlowy.

 

                                                             § 2

 

Ustala Się czynsz dzierżawny w wysokości 100,00 zł miesięcznie (słownie: sto złotych 00/100) + należny podatek VAT.

 

                                                            § 3

 

Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy stronami.

 

                                                            § 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Geodezji i Gospodarki Gruntami.

 

                                                            § 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.