Zarządzenie Nr 88/07

rok 2007

 
data publikacji:  20-04-2007 | 11:09
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                       Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  88 /07

 

         BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ z dnia  17.04. 2007 roku.

 

W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w  STARYM SĄCZU

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2001  roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603) zarządza się co następuje:

 

                                                              § 1

 

Postanawia się wydzierżawić część nieruchomości położonej w Starym Sączu na ul. Podegrodzkiej stanowiącej własność Miasta i Gminy Stary Sącz, oznaczonej nr działki ewidencyjnej 679 zapisanej w KW nr NS1S/00115576/0 z przeznaczeniem pod istniejące garaże (15 m2 na garaż)  na okres od dnia 1 lipca 2007 do 31 grudnia 2009r:

 

1)      Panu Romanowi Mucha, zamieszkałemu w Starym Sączu, oś. Słoneczne 5/36,

2)      Panu Stanisławowi Jasińskiemu, zamieszkałemu w Starym Sączu, oś. Słoneczne 8/5,

3)      Panu Stanisławowi Gromala, zamieszkałemu w Starym Sączu, oś. Słoneczne 4/12,

4)      Pani Bogusławie Wójcik, zamieszkałej w Starym Sączu, oś. Słoneczne 4/55,

5)      Panu Robertowi Kulig, zamieszkałemu w Starym Sączu, oś. Słoneczne 5/4,

6)      Panu Stanisławowi Giza, zamieszkałemu w Starym Sączu, oś. Słoneczne 6/19,

7)      Państwu Józefowi i Elżbiecie Bieniek, zamieszkałym w Starym Sączu, oś. Słoneczne 5/19,

8)      Panu Stanisławowi Antosz, zamieszkałemu w Starym Sączu, oś. Słoneczne 1/24,

9)      Panu Stanisławowi Paluch, zamieszkałemu w Starym Sączu, oś. Słoneczne 1/7,

10)  Panu Stanisławowi Sojka, zamieszkałemu w Starym Sączu, oś. Słoneczne 4/42,

11)  Panu Markowi Wilkosz, zamieszkałemu w Starym Sączu, oś. Słoneczne 6/51,

12)  Panu Kazimierzowi Wójcik, zamieszkałemu w Starym Sączu, oś. Słoneczne 6/55,

13)  Panu Janowi Pajor, zamieszkałemu w Starym Sączu, oś. Słoneczne 2/9,

14)  Pani Bożenie Woźniak, zamieszkałej w Starym Sączu, oś. Słoneczne 2/31,

15)  Panu Stanisławowi Kaczor, zamieszkałemu w Starym Sączu, oś. Słoneczne 2/19,

16)  Panu Jackowi Samczak, zamieszkałemu w Starym Sączu, oś. Słoneczne 3/24,

17)  Panu Wacławowi Sułkowskiemu, zamieszkałemu w Starym Sączu, oś. Słoneczne 7/56

 

                                                             § 2

 

Ustala się czynsz dzierżawny w wysokości 120,00 zł rocznie (słownie: sto dwadzieścia złotych) + należny podatek VAT 22%, czyli 26,40 zł (słownie: dwadzieścia sześć złotych 40/100), razem 146,40 zł (słownie: sto czterdzieści sześć złotych 40/100).

 

                                                            § 3

 

Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy stronami.

 

                                                            § 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Geodezji i Gospodarki Gruntami.

 

                                                            § 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.