Zarządzenie Nr 90/07

rok 2007

 
data publikacji:  20-04-2007 | 11:06
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                                      Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  90/07

 

                             BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ

                                                        z dnia  18 kwietnia 2007 roku.

 

W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w  STARYM SĄCZU

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2001  roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603) zarządza się co następuje:

 

                                                                               § 1

 

Postanawia się wydzierżawić część nieruchomości położonej  w Starym Sączu  , oznaczonej nr działki ewidencyjnej 2465/3 i 2463  o  łącznej pow. 0,20 ha na okres od 1 maja 2007 r. do 31 grudnia 2009 r. Panu  Adamowi LACHNER zam. Barcie Dolne 25  z przeznaczeniem na cele usługowe

 

                                                                                § 2

 

Ustala się czynsz dzierżawny w wysokości 200,00 zł miesięcznie (słownie: dwieście złotych 00/100) + należny podatek VAT.

 

                                                                                § 3

 

Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy stronami.

 

                                                                                  § 4

      

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Geodezji i Gospodarki Gruntami.

 

                                                                                  § 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.