Zarządzenie Nr 85/07

rok 2007

 
data publikacji:  20-04-2007 | 10:57
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                             Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  85/07

 

                                      BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ

                                                  z dnia  17 kwietnia 2007 roku.

 

W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w  STARYM SĄCZU

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2001  roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 roku Nr 46, poz. 543) zarządza się co następuje:

 

                                                              § 1

 

Postanawia się wydzierżawić część nieruchomości położonej  w Starym Sączu  , oznaczonej nr działki ewidencyjnej 1181 o  łącznej pow. 0,080 ha na okres do 31 grudnia 2009 r. Panu  Markowi Piątkowskiemu zam. Stary Sącz ul. Braterstwa Ludów 18  z przeznaczeniem na cele handlowe.

 

                                                             § 2

 

Ustala się czynsz dzierżawny w wysokości 100,00 zł miesięcznie (słownie: sto złotych) + należny podatek VAT.

 

                                                            § 3

 

Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy stronami.

 

                                                            § 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Geodezji i Gospodarki Gruntami.

 

                                                            § 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.