Zarządzenie Nr 89/07

rok 2007

 
data publikacji:  20-04-2007 | 10:55
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

ZARZĄDZENIE Nr 89 /07

 

         BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ z dnia  17.04. 2007 roku.

 

W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w  STARYM SĄCZU

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2001  roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543) zarządza się co następuje:

 

                                                                                    § 1

 

Postanawia się wydzierżawić część nieruchomości położonej w Starym Sączu Osiedle Tysiąclecia stanowiącej własność Miasta i Gminy Stary Sącz, oznaczonej nr działki ewidencyjnej 3896,  zapisanej w KW nr 41827 z przeznaczeniem pod istniejące garaże ( 30 m2 na garaż)  na okres od dnia 1 lipca 2007 do 31 grudnia 2009r:

 

1)      Panu Zbigniewowi Urlikowi, zamieszkałemu w Starym Sączu, oś. Tysiąclecia 4c/2,

2)       Pani Krystynie Zajączek, zamieszkałej w Starym Sączu, oś. Tysiąclecia 4f/2,

3)      Pani Alicji Jasińskiej, zamieszkałej w Starym Sączu, oś. Tysiąclecia 4f/16,

4)      Panu Robertowi Batko, zamieszkałemu w Starym Sączu, oś. Tysiąclecia 1/2,

5)      Panu Stanisławowi Górskiemu, zamieszkałemu w Starym Sączu, oś. Tysiąclecia 6/3,

6)      Panu  Mieczysławowi Żółkiewskiemu, zamieszkałemu w Starym Sączu, oś. Tysiąclecia 3/3,

 

§ 2

 

Ustala się czynsz dzierżawny w wysokości 120,00 zł rocznie (słownie: sto dwadzieścia złotych) + należny podatek VAT 22%, czyli 26,40 zł (słownie: dwadzieścia sześć złotych 40/100), razem 146,40 zł (słownie: sto czterdzieści sześć złotych 40/100).

 

§ 3

 

Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy stronami.

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Geodezji i Gospodarki Gruntami.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.