Zarządzenie Nr 84/07

rok 2007

 
data publikacji:  17-04-2007 | 10:40
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                                                   Zarządzenie Nr 84 /07

                                                    Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                                                     z dnia 03.04.2007 r.

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Sączu

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 5 i art.33 ust.1,3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz 1591 z poźń. zm./ w związku z art. 16 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 13 poz 123 z poźń. zm. / zarządzam co następuje:

                                                                           

                                                                                        § 1

 

Powołuję komisję do przeprowadzenia konkursowego na stanowisko Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Sączu w składzie:

mgr Grażyna Kopeć – Kierownik Referatu Oranizacji

Grażyna Leśniak – Inspektor- przedstawiciel Burmistrza

mgr.inż.Jan Migacz - Kier. Refaratu Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Leśnictwa

mgr. Bogumiła Klimczak- Kier. Referatu Budżetowo-Finansowego

mgr. Maria Sosin - Dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu

Zygmunt Weber - Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury i Turystki Rady Miejskiej w Starym Sączu

                                                                  

                                                                                          § 2

 

Do kierowania pracami komisji powołuję na przewodniczącego mgr Grażynę Kopeć.

                                                                   

                                                                                          § 3

 

Do zadań komisji należy wykonanie zadań określonych w zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy w Starym Sączu Nr 52/07 z dnia 01.03.2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu i określenia regulaminu pracy komisji prowadzącej postępowanie konkursowe w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Sączu.

                                                                   

                                                                                          § 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania