Zarządzenie Nr 83/07

rok 2007

 
data publikacji:  17-04-2007 | 10:31
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                                            Zarządzenie Nr 83 /07

                                                 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                                              z dnia 03.04.2007 roku.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu i określenia Regulaminu pracy komisji prowadzącej postępowanie konkursowe w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Sączu.

 

Na podstawie art.16 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /tekst jednolity Dz.U. Z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn.zm./, oraz art.30 ust.2 pkt5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury /Dz.U. Nr 154 poz.1629/

 

Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz zarządza co następuje:

                                                                 

                                                                               § 1

 

Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Sączu.

                                                                  

                                                                                § 2

 

1) Treść ogłoszenia określającego wymagania kwalifikacyjne i termin składania ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim.

                                                                   

                                                                                 § 3

 

Konkurs przeprowadza 6-osobowa Komisja Konkursowa, którą powołuje Burmistrz odrębnym zarządzeniem.

Przewodniczącego Komisji wyznacza Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz.

                                                                     

                                                                                  § 4

 

Tryb przeprowadzenie konkursu określa Regulamin pracy komisji prowadzącej postępowanie konkursowe w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Sączu stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

                                                               

                                                                                   § 5

 

Osoba pełniąca obowiązki Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Sączu jest zobowiązana umożliwić kandydatowi na stanowisko Dyrektora zapoznanie się z warunkami organizacyjno-finansowymi instytucji kultury.

                                                                                     

                                                                                   § 6

                   

Obsługę komisji konkursowej, niezbędne warunki i środki finansowe związane z postępowaniem konkursowym zapewnia Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz.

                                                                      

                                                                                   § 7

 

Komisja konkursowa kończy swoją działalność i ulega rozwiązaniu po przedstawieniu wyników konkursu wraz z jego dokumentacją Burmistrzowi.

                                                     

                                                                                   § 8

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.