Zarządzenie Nr 67/07

rok 2007

 
data publikacji:  11-04-2007 | 13:47
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                                               ZARZĄDZENIE Nr 67/07

                                            BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ

                                                               z dnia 23.03.2007r.

 

w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Beaty Chochorowskiej żarn. Stary Sącz ul. Sobieskiego 46.

 

Na podstawie art.. 30 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 póz. 1593 z późniejszymi zmianami/, zarządza się, co następuje:

 

§1

 

Przeznacza się drewno opałowe w ilości 2 mp. dla Pani Beaty Chochorowskiej żarn. Stary Sącz ul. Sobieskiego 46 w ramach pomocy socjalnej.

 

                                                                                §2

 

Przekazanie drewna nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym Pani Beacie Chochorowskiej.

 

§3

 

Wykonanie powyższego Zarządzenia powierzam Referatowi Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu.

 

                                                                              §4

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.