Zarządzenie Nr 69/07

rok 2007

 
data publikacji:  11-04-2007 | 13:44
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                              ZARZĄDZENIE NR 69/2007

                                                         Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                                                z dnia 27 marca 2007 r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późn. zm.) oraz art.19 ust. l, art. 21 ust l i 2 Ustawy -Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U z 2006 r. Nr 164 póz. 1163) zarządzam co następuje:

 

                                                                         §1.

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego pn:

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej (wewnętrznej) ulica Lenczowskiego w Starym Sączu.


powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

1. Elżbieta Migacz - Przewodniczący

2. Paweł Dybiec - Sekretarz

3. Maria Dominik - Członek

4. Kazimierz Nakielski - Członek


                                                                        §2

 

Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określone są w regulaminie pracy Komisji Przetargowej.

 

                                                                       § 3

 

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w trybie przetargu

nieograniczonego w dniu 04.04.2007r w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

                                                                     §4

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

                                                                      §5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.