Zarządzenie Nr 75/07

rok 2007

 
data publikacji:  11-04-2007 | 12:55
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

 

Zarządzenie Nr 75/07

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 27 marca 2007 roku

 

w sprawie: ustalenia programów używanych do ewidencji księgowej w Referacie Budżetowe -Finansowym oraz w  Referacie Podatków.

 

Na podstawie art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2202 roku Nr 76 póz 694 z póź.zm.) oraz § 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, poz.1020 ) zarządzam co następuje:

 

                                                             §1

Ustalam programy do ewidencji w Referacie Finansowo Budżetowym:

1. Program FK 7.5 d1 opracowany przez SOFTLAB TRADE Sp. Z o.o z siedzibą przy ul. Olbrachta 94 w Warszawie - Licencja Nr L/0024/2005 do obsługi:

  Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz,

  Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz,

• Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

• Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. Program płacowy „Płace" wersja 6.73 r - Usługi Informatyczne Włodzimierz Pustułka.

3. Program BeSTi@ - System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego zrealizowany przez Ministerstwo Finansów we współpracy z Regionalnymi Izbami Obrachunkowymi i jednostkami samorządu terytorialnego w ramach projektu Phare 2002/000-580.01.09.

4. Program Płatnik wersja 6.04.001 PROKOM SOFTWARE SA.

 

                                                              §2

Ustalam programy do ewidencji w Referacie Podatkowym:

1. Referat Podatków - program opracowany przez Firmę „MEMAX" Systemy Informatyczne,

2. Referat Podatków - program podatku od środków transportowych -opracowany jest przez Spółkę z o.o. „Korelacja"

 

                                                             §3

 Wykonanie zlecam Skarbnikowi Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

                                                            §4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia