Zarządzenie Nr 76/07

rok 2007

 
data publikacji:  11-04-2007 | 12:51
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

Zarządzenie Nr 76/07

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

 z dnia 27 marca 2007 roku

 

w sprawie: ustalenia Zakładowego Planu kont do prowadzenie ewidencji podatków.

 

Na podstawie art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2202 roku Nr 76 póz 694 z póź.zm.) oraz § 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, poz.1020) zarządzam co następuje:

§1

 

1. Ustalam Zakładowy Plan Kont do prowadzenia ewidencji podatków zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustalam nadrzędne zasady rachunkowości zgodnie z załącznikiem Nr 2

 

 Zalacznik_Nr_1_do_uchwaly_76.doc (47.50 Kb)

zalacznik_nr_2_do_zarzadzenia_76.doc (23.00 Kb)