Zarządzenie Nr 56/07

rok 2007

 
data publikacji:  05-04-2007 | 07:51
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

Zarządzenie  NR 56/07

 

Burmistrza miasta i gminy stary sącz  z dnia 13.03.2007 r.

 

W sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości położonej w Starym Sączu, przeznaczonej do wydzierżawienia.

 

                Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z dnia 12 października 2001 r. z późniejszymi zmianami) art.13 ust.1, art.25 ust.1, art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ).

 

zarządzam co następuje

 

§1

 

Przeznaczam do wydzierżawienia nieruchomości gruntowe położone w Starym Sączu wymienione w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2

 

Wykaz o którym mowa w §1, podlega wywieszeniu z dniem 19 marca 2007 r. przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu przy ul. Batorego 25 oraz informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

§3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Geodezji i Gospodarki Gruntami.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.