Zarządzenie Nr 41/07

rok 2007

 
data publikacji:  03-04-2007 | 10:35
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                                  ZARZĄDZENIE Nr 41/07

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ

z dnia 16.02.2007r.

 

w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Antoniego Królikówskiego zam. Stary Sącz ul. Żwirki i Wigury 45.

 

Na podstawie art.. 30 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 póz. 1593 z późniejszymi zmianami/, zarządza się, co następuje:

 

                                                                  § 1

 

Przeznacza się drewno opałowe w ilości 2 mp. dla Pana Antoniego Królikowskiego zam. Stary Sącz ul. Żwirki i Wigury 45 w ramach pomocy socjalnej.

 

                                                                   § 2

 

Przekazanie drewna nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym Panu Antoniemu Królikowskiemu.

 

                                                                     § 3

 

Wykonanie powyższego Zarządzenia powierzam Referatowi Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu.


                                                                       §4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.