Zarządzenie Nr 74/07

rok 2007

 
data publikacji:  03-04-2007 | 10:16
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  74 / 07

 

 

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz    z dnia  27 marca     2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

 

                Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.19 ust. 1, art. 21 ust. 1 i 2 Ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 664.)  zarządzam co następuje:

 

§  1.

                W zawiązku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na :

 

"Opracowanie dokumentacji technicznej, włącznie z dokumentacją geologiczno-inżynierską stabilizacji oraz usunięcie szkód spowodowanych przez czynne osuwisko w miejscowości Myślec-Zagórze, ożywione w roku 2006"

 

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:          

 

1.        Bonifacy Wolak                                                                          - Przewodniczący Komisji

2.        Maria Dominik                                                                            - Członek

3.        Magdalena Orłowska                                                                 - Członek

4.        Marek Żmuda                                                                              - Sekretarz

5.        Bolesław Basiński                                                                        Ekspert - Biegły ds. zamówień

 

 

§  2.

               

Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określone są w regulaminie pracy Komisji Przetargowej.               

 

§  3.

 

Zobowiązuje Komisję Przetargową do przeprowadzenia w dniu 20 kwietnia    2007 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu,  przetargu nieograniczonego.

 

§  4.

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§  5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.