Zarządzenie Nr 43/07

rok 2007

 
data publikacji:  29-03-2007 | 13:17
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                                         ZARZĄDZENIE NR 43/2007

                                                Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                                        z dnia 22 lutego 2007r.

 

w sprawie powołania Komisji konkursowej

 

Działając na podstawie art.33 ust.5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142, póz. 1591 z póz. zmianami oraz art, 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku  publicznego i wołontariacie (Dz.U.Nr 96, póz. 873 z póz.zmianami)

   zarządzam,co następuje :

                     § l.

 

Powołuję Komisję do rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań z zakresu upowszechnianie kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i tradycji i z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2007 roku , w następującym składzie :


1. Jan Migacz - przewodniczący Komisji

2. Zygmunt Weber  - członek

3. Grażyna Kopeć - członek

4. Grażyna Leśniak - członek

 

                                                                     § 2

 

Zobowiązuję Komisję do wyboru ofert zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i publicznego wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz.873).

 

                                                                      § 3.

 

Wykonanie Zarządzenia zlecam Referatowi Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Leśnictwa.

 

                                                                     §.4.

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia