Zarządzenie Nr 40/07

rok 2007

 
data publikacji:  29-03-2007 | 13:14
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                              Zarządzenie Nr 40/07

                                                    Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                                            z dnia 15 lutego 2007 r.

 

 w sprawie upoważnienia Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych do składania oświadczeń woli w zakresie zarządzania mieniem komunalnym.

 

Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3, art. 33 ust. 5 i art.47 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz.U. Nr 142 póz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§1

 

Udzielam pełnomocnictwa niżej wymienionym Kierownikom Jednostek Organizacyjnych Miasta i Gminy Stary Sącz do zarządzenia powierzonym im mieniem komunalnym w zakresie wykonywania zwykłego zarządu:

1. Janinie Nalepa                - p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu,

2. Izabeli Citak                  - Dyrektorowi Gminnego Przedszkola w Starym Sączu,

3. Zdzisławowi Wojnarowskiemu - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr l im. Księdza profesora Józefa Tischnera w Starym Sączu,

4. Elżbiecie Kruczek             - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. I Pułku Strzelców Podhalańskich AK w Gaboniu,

5. Zofii Korona                 - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach,

6. Barbarze Baziak              - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Ks.

Prałata Płk Tadeusz Dłubacza w Moszczenicy,

7. Grażynie Smaga              - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Świętej Kingi w Popowicach,

8. Marii Kałuzińskiej             - p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Skmdzinie,

9. Andrzejowi Dziedzina         - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Woli

Kroguleckicj, l O.Zofii Golonka                 - Dyrektorowi Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa

i Gimnazjum w Przysietnicy,

11. Grzegorzowi Garwol          - Dyrektorowi Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Barcicach,

12. Januszowi Pietruszewskiemu    - Dyrektorowi Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gołkowicach,

13. Stanisławowi Majcy           - Dyrektorowi Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu

 

§2

 

Zakres zwykłego zarządu obejmuje wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki z wyłączeniem wydatków majątkowych.


§3

 

Traci moc Zarządzenie Nr 95/03 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie upoważnienia Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych do składania oświadczeń woli w zakresie zarządzania mieniem komunalnym, zmienione Zarządzeniami Nr 175/03 z dnia 24 lipca 2003 r., Nr 260/03 z dnia 15 października 2003 r., Nr. 322/03 z dnia 31 grudnia 2003 r., Nr 204/04 z dnia 31 sierpnia 2004 r., oraz Nr 207/04 z dnia l września 2004 r.

§4

 

Wykonanie zarządzania powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.