Zarządzenie Nr 44/07

rok 2007

 
data publikacji:  29-03-2007 | 13:07
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                                      Zarządzenie Nr 44/07

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 22 lutego 2007 r.

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu.

 

Na podstawie art.31 art.33 ust. l,3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz.U. Z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późn.zm.)w związku z art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1593 zpóźn. zm.)

                                                           zarządzam co następuje:

                                                                                              

                                                                § 1

 

Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu w składzie:

1. mgr Marian Cycoń            - Przewodniczący

2. mgr inż. arch. Jolanta Wąsik    - Z-ca Przewodniczącego

3. mgr Grażyna Kopeć           -Sekretarz

4. mgr inż. Elżbieta Migacz       - Członek

                                                              § 2

 

Do zadań Komisji należy wykonanie zadań określonych w „Regulaminie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu" wprowadzonym Zarządzeniu NR 143/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Starym Sączu, z dnia 10.07.2006 r.

 

                                                              § 3

 

Komisja działa od dnia powołania do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referacie Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu.

         

                                                              § 4

 


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania