Zarządzenie Nr 49 /07

rok 2007

 
data publikacji:  29-03-2007 | 13:05
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                                             ZARZĄDZENIE Nr 49 /07

    BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ

                 z dnia 27.02. 2007 r.

 

w sprawie : powołania komisji przetargowej

 

Na podstawie art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 20001 r. Nr 142 póz. 1591 z póżń. zm.) oraz art. 19 ust. 2, art.21 ust. l i 2 Ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004 r. Nr 19 póz. 177 zpóżn. zm.) zarządzam co następuje:

 

                                                                                       § 1

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na „ Prace Geodezyjno-Kartograficzne" powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie :

1. Andrzej Rybarski   - przewodniczący

2. Urszula Maciuszek  - członek

3. Grażyna Leśniak    - członek

 

            § 2

 

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania przetargowego w dniu 28 luty o godzinie 10.30 w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz, pokój 26.

 

                                                                                         § 3

 

 Wykonanie Zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

                                                                                        § 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .