Zarządzenie Nr 51/07

rok 2007

 
data publikacji:  29-03-2007 | 13:03
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                                     ZARZĄDZENIE NR 51/2007

                                               Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                                         z dnia l marca 2007 r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późn. zm.) oraz art.19 ust. l, art. 21 ust l i 2 Ustawy -Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U z 2006 r. Nr 164 póz. 1163) zarządzam co następuje:

 

                                                                                § 1.

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego pn:

Wykonanie inwentaryzacji i założenie ewidencji dróg gminnych będących w zarządzie Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz


powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

1. Elżbieta Migacz - Przewodniczący

2. Paweł Dybiec - Sekretarz

3. Maria Dominik - Członek

4. Kazimierz Nakielski - Członek


 

                                                                                   § 2

 

Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określone są w regulaminie pracy Komisji Przetargowej.

 

                                                                                   § 3

 

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 12.03.2007r w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

              §4

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

                                                                                  §5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.