Zarządzenie Nr 32/07

rok 2007

 
data publikacji:  29-03-2007 | 12:56
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                                                   Zarządzenie nr 32/2007

                                                       Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                                                     z dnia 8.11. 2007r

 

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

 

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 200 Ir Nr 142 póz. 1591 z póz zm./ oraz art. 19 ust. l / tj. Dz. .U. z 2004r Nr 19 póz 177/ zarządzam co następuje:

 

                                                                                      §1.

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego „Kompleksową konserwację i pielęgnację zieleni komunalnej i zadrzewień na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz,, Powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:

1. Elżbieta Migacz                  - Przewodniczący

2. Anna Nalepa                    - Sekretarz

3.Kazimierz Nakielski               - Członek

 

                                                                                 §2.

 

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 28 lutego 2007r.

 

                                                                                 §3

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej

 

                                                                                §4

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.