Zarządzenie Nr 29/07

rok 2007

 
data publikacji:  29-03-2007 | 12:51
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                                             ZARZĄDZENIE NR 29/2007


                                                      Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                                                 z dnia 6 luty 2007 r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późn. zm.) oraz art.19 ust. l, art. 21 ust l i 2 Ustawy -Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U z 2004 r. Nr 19 póz. 664.) zarządzam co następuje:

 

§1.

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego pn:

„Bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i suchymi grysami bazaltowym dróg i ulic gminnych na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz" (CPV 45 23 31 41-9)


powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

1. Elżbieta Migacz - Przewodniczący

2. Paweł Dybiec - Sekretarz

3. Maria Dominik - Członek

4. Kazimierz Nakielski - Członek


 

                                                                              §2

 

Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określone są w regulaminie pracy Komisji Przetargowej.

 

                                                                              §3

 

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 22.02.2007r w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

         §4

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

                                                                              §5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.