Zarządzenie Nr 37/07

rok 2007

 
data publikacji:  29-03-2007 | 12:48
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                                                ZARZĄDZENIE NR 37/2007

                                                   Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                                              z dnia 14 luty 2007 r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późn. zm.) oraz art.19 ust. l, art. 21 ust l i 2 Ustawy -Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U z 2006 r. Nr 164 póz. 1163) zarządzam co następuje:

 

                                                                          § 1

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego pn:

„Remont ulicy Powstańców Chochołowskich wraz z odcinkiem ulicy Krakowskiej w Starym Sączu"


powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

1. Elżbieta Migacz - Przewodniczący

2. Paweł Dybiec - Sekretarz

3. Maria Dominik – Członek

4. Kazimierz Nakielski - Członek

 

                                                                           § 2

 


Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określone są w regulaminie pracy Komisji Przetargowej.

 

                                                                            § 3

 

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 22.03.2007r w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

                                                                            § 4

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

                                                                            § 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.