Zarządzenie Nr 42/07

rok 2007

 
data publikacji:  03-04-2007 | 10:59
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                                           ZARZĄDZENIE Nr 42/07

                                                Burmistrza Miasta i Gminu Siary Sącz

                                                         z dnia 16 lutego 2007 r .

 


w sprawie : wydzierżawienia nieruchomości zlokalizowanej w Starym Sączu przy ul.Daszyńskiego 22 na dz.. ew. nr 1854.

 

Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z póz. zm.) i art. 25 ust. l , art. 35 ust. l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r.Dz.U. Nr 261 , póz. 2603 ) zarządza się co następuje :

                                                                 zarządzam co następuje :

                                                                               §.1.

 

Postanawia się oddać w dzierżawę na okres 15 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego budynek wraz z letnią werandą usytuowany w Starym Sączu przy ul. Daszyńskiego 22 o łącznej pow. użytkowej 109 m2 oraz część działki ew. nr 1854 o pow. 782 m2 ..

 

                                                                                §.2

 

Szczegółowe zasady oddania w dzierżawę nieruchomości o której mowa w &. l zostaną określone w warunkach przetargowych oraz umowie dzierżawy.

 

                                                                                §.3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej , Mieszkaniowej i Komunikacji.

 

                                                                                §.4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia