Zarządzenie Nr 36/07

rok 2007

 
data publikacji:  29-03-2007 | 11:51
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                                                       Zarządzenie Nr 36/07

                                                                 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                                                         z dnia 14 lutego 2007 r.

 


w sprawie : ustalenia stawek czynszu dla lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Stary Sącz.

 

Na podstawie art. 30 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U.Nr 142 póz. 1591 z dnia 21 sierpnia 2001 r. tekst jednolity z póz. zm. / zarządza się co następuje

 

                                                                                          §.1.

 

Ustala się stawki czynszu dla lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Stary Sącz w wysokości określonej w załączniku nr l do niniejszego Zarządzenia. Zmiana stawek czynszu nastąpi od dnia l marca 2007 r. poprzez podpisanie aneksów do umów najmu i dzierżaw.

 

                                                                                          §.2.

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Referatowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Referatowi Budżetowe - Finansowemu Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

                                                                                           §.3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia z mocą obowiązującą od dnia l marca 2007 r.