Zarządzenie Nr 28/07

rok 2007

 
data publikacji:  29-03-2007 | 11:49
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                                                 Zarządzenie Nr 28/07

                                                          Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                                                          z dnia  l.02.2007 r.

 


w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 203/06 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 14.09.2006 r.

 

Działając na podstawie art.47 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z póz. zm.)

zarządzam co następuje

                                                                                            

                                                                    §.1.

 

W Zarządzeniu Nr 203/06 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 14.09.2006 r. w sprawie : udzielenia pełnomocnictwa kierownika jednostek organizacyjnych gminy, nie posiadających osobowości prawnej :

W &2 pkt9. Wyrazy „ Pani Małgorzata Niemiec „ zastępuje się wyrazami „ Pani Maria Kałuzińska „

 

                                                                      §.2.

 

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nie ulegają zmianie.

 

                                                                       §.3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.