Zarządzenie Nr 8/07

rok 2007

 
data publikacji:  29-03-2007 | 11:46
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

 

                                         Zarządzenie Nr 8/07

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 08 stycznia 2007 r

 

w sprawie : powołania zespołu negocjacyjnego .

 

Na podstawie art.33 § 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r Dz. U. Nr 142 póz. 1591 z póź.zm ) zarządzam co następuje :

 

§1

 

Powołuję zespół negocjacyjny do spraw uzgodnienia ze Związkami Zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli Regulamin wynagradzania nauczycieli na rok 2007 zatrudnionych w przedszkolu, szkołach podstawowych, gimnazjach i zespołach szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Sącz w osobach :

1. mgr Władysław Tokarczyk - przewodniczący komisji

2. mgr Grażyna Kopeć - członek

3. Mieczysława Ogorzały – członek

 

                                                                          §2

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam przewodniczącemu komisji .

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.01.2007 r