Zarządzenie Nr 3/07

rok 2007

 
data publikacji:  29-03-2007 | 11:42
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE NR 3/2007

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

 z dnia 4 stycznia 2007 r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 


Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późn. zm.) oraz art.19 ust. l, art. 21 ust l i 2 Ustawy -Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U z 2004 r. Nr 19 póz. 664 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

                                                                                                      §1.

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na: Zakup paliw silnikowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu powołuję Komisję przetargową w następującym składzie:

1. inż. Paweł Dybiec - Przewodniczący

2. mgr inż. Marek Żmuda - Sekretarz

3. Ryszard Niejadlik - Członek

4. Józef Wandas - - Członek


 


                                                                                                     § 2

 

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu   18.01.2007r w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

                                                                                                   § 3

 

 Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

                                                                                                §4

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.