Zarządzenie Nr 27/07

rok 2007

 
data publikacji:  29-03-2007 | 11:28
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

Zarządzenie nr 27/07

 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 30 stycznia 2006r.

 


w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 póz.1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. l i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 19 póz. 177 z póź.zm.)


zarządzam co następuje:

 

§1.

 

W zawiązku z koniecznością przeprowadzenia postępowań przetargowych na:

1. dostawę trzech monitorów LCD oraz programu Office

2. dostawę tuszów i tonerów do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Miasta i Gminy w

Starym Sączu oraz gminnych jednostek organizacyjnych w 2006 roku powołuje Komisję Przetargową w składzie:

1. Jacek LELEK          - Przewodniczący

2. Anna PIERZGA-BELSKA - Członek

3. Alfreda WASTAG       - Członek

 

§2.

 

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowań w trybie zapytania o cenę w dniach:

1. 2 lutego 2007r.

2. 9 lutego 2007r.

w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz, na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

 

                                                                             §3.

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

                                                                             §4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.