Zarządzenie Nr 19/07

rok 2007

 
data publikacji:  29-03-2007 | 09:27
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie nr 19/07

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

 z dnia 22 stycznia 2007 r.

 


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/07 z dnia 4 stycznia 2007

 

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 póz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. Z 2006 r. Nr 164 póz. 1163 z póź.zm.)

zarządzam co następuje:

 

§1.

 

W Zarządzeniu Nr 4/07 z dnia 4 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu oraz gminnych jednostek organizacyjnych w roku 2007 - w § l dokonuje się zmiany składu Komisji Przetargowej polegającej na dokonaniu zmiany nazwiska Przewodniczącego Komisji Przetargowej w miejsce poprzedniego zapisu „ l. Marek Żmuda -Przewodniczący"

l. Bonifacy Wolak                                       - Przewodniczący

 

                                                                         §2.

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.