Zarządzenie Nr 16/07

rok 2007

 
data publikacji:  29-03-2007 | 09:19
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 16/07

                                            Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                                         z dnia 18 stycznia 2007 r.

 

w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrudzinie.

 

Na podstawie art.38 ust.l pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty / tekst jednolity dz.u. z 2004 r.Nr 256 poz.2572 z pózn.zm./, oraz art.30 ust. 2 pkt.5 ustwy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr 142 póz. 1591 zpóin.zm./

 

                                                                         § l

 

Odwołuję   Panią mgr Małgorzatę NIEMIEC ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrudzinie z dniem 31 stycznia 2007 r. w związku ze złożoną rezygnacją.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikom Referatu Organizacji.


 

                                                                           § 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia l lutego 2007 r.