Zarządzenie Nr 25/07

rok 2007

 
data publikacji:  29-03-2007 | 09:07
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                                         ZARZĄDZENIE Nr 25/07

                                     BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ

                                                          z dnia  30.01.2007r.

 

w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Doroty Stelmach żarn. Stary Sącz ul. W. Witosa 18a.

 

Na podstawie art.. 30 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 póz. 1593 z późniejszymi zmianami/, zarządza się, co następuje:

 

                                                                            § 1

 

Przeznacza się drewno opałowe w ilości 2 mp. dla Pani Doroty Stelmach żarn. Stary Sącz ul. W. Witosa 18a w ramach pomocy socjalnej.

 

                                                                           § 2

 

Przekazanie drewna nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym Pani Dorocie Stelmach.

 

                                                                            § 3

 

Wykonanie powyższego Zarządzenia powierzam Referatowi Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu.

 

                                                                             § 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.