Zarządzenie Nr 24/07

rok 2007

 
data publikacji:  29-03-2007 | 09:04
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                                                           Zarządzenie Nr 24/07

                                                          Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                                                           z dnia 30 stycznia 2007 r.

 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrudzinie.

 

Na podstawie art.36 a ust.4 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty / tekst jednolity dz.u. z 2004 r.Nr 256 poz.2572 z późn.zm./, oraz art.30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr 142 póz. 1591 z późn.zm./

 

                                                                                     § l

 

Powierzam Pani mgr Marii Kałuzińskiej pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrudzinie, na okres od dnia 01 lutego 2007 r. do czasu wyłonienia Dyrektora w drodze konkursu, jednak nie dłużej jak do dnia 31 lipca 2007 r.

 

                                                                                     § 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikom Referatu Organizacji.


 

                                                                                     § 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia l lutego 2007 r.