Zarządzenie Nr 26/07

rok 2007

 
data publikacji:  29-03-2007 | 09:01
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                                           ZARZĄDZENIE Nr 26/07

                                    BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ

                                                             z dnia 30.01.2007r.

 

w spranie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Zbigniewa Wiśniewskiego zam. Stary Sącz ul. Kwiatowa 6.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 póz. 1593 z późniejszymi zmianami/, zarządza się, co następuje:

 

§1

 

Przeznacza się drewno opałowe w ilości 2 mp. dla Pana Zbigniewa Wiśniewskiego żarn. Stary Sącz ul. Kwiatowa 6 w ramach pomocy socjalnej.

 

§2

 

Przekazanie drewna nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym Panu Zbigniewowi Wiśniewskiemu.

 

§3

 

Wykonanie powyższego Zarządzenia powierzam Referatowi Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu.

 

                                                                            §4

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.