Zarządzenie Nr 52/07

rok 2007

 
data publikacji:  08-03-2007 | 08:02
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                                                   ZARZĄDZENIE NR  52 /07

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ

                                                                        z dnia  6 marca 2007  r.

 

W sprawie: przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na lokalizację jednego ogródka letniego , ustalenie wysokości wadium i formy jego wniesienia.

 

          Na podstawie art. 38 ust. 1ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2004 nr 261 poz. 2603), §3 ust. 1 i § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2004 nr 207 poz. 2108).

Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz postanawia:

 

                                                                          §1

 

Ogłosić przetarg ustny  nieograniczony na oddanie w dzierżawę część nieruchomości gruntowej będącej własnością  Miasta i Gminy Stary Sącz zapisanej w Kw Nr NS1S/00064624/9 oznaczonej numerem działki 1824 stanowiącej część Głównej Płyty Rynku w Starym Saczu o pow. do 180 m2 na okres do 3 lat.

 

                                                                        §2

 

Ustalić wadium w wysokości:  300,00 zł (słownie: trzysta  złotych), które winno być

wniesione w gotówce w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu w B.S. w Starym Sączu

 

                                                                       §3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Geodezji i Gospodarki Gruntami.

 

                                                                      §4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.