Zarządzenie Nr 53/07

rok 2007

 
data publikacji:  08-03-2007 | 08:00
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

ZARZĄDZENIE  NR  53/07

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

   z dnia 6 marca  2007 r.

 

 

w sprawie:  powołania Komisji Przetargowej.

 

Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz. 1591  z późn.  zm.) oraz art. 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w spawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2004 Nr 207
poz. 2108)

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę  na okres do 3 lat część nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 1824 stanowiącej część Głównej Płyty Rynku w Starym Sączu  pod lokalizację jednego ogródka letniego

 

powołuję Komisję  Przetargową w następującym składzie:

 

1. mgr inż. arch .Jolanta Wąsik   - Przewodniczący                                                    

2. Urszula Maciuszek - członek

3. Andrzej Rybarski   - członek

4. Grażyna Leśniak  -  członek

5. Maria Dominik - członek          

§ 2.

 

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania przetargowego w dniu 11 kwietnia 2007 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu.

 

§ 3.

 

Wykonanie Zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.