Zarządzenie Nr 287/06

rok 2006

 
data publikacji:  05-03-2007 | 15:30
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

                                                                          Zarządzenie Nr 287/06

                                                               Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                                                       z dnia 11 grudnia 2006 r.

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z póż.zm.) oraz art. 9 g ust.2 i art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r. Nr 118 póz. 1112 z póż.zm.)

 

Zarządzam    co     następuje:

 

                                                                                         § l.

 

Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składach określonych w załączniku Nr l do niniejszego Zarządzenia.

 

                                                                                          §2.

 

Wykonanie Zarządzenia zlecam Dyrektorowi Zespołu Obsługi Finansowo Administracyjnej Szkół w Starym Sączu.

 

                                 §3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 Zalacznik_Nr_l_do_Zarzadzenia_Nr_287.doc (23.00 Kb)