Zarządzenie nr 288/06

rok 2006

 
data publikacji:  05-03-2007 | 15:22
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

Zarządzenie nr 288/06

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 11 grudnia 2006r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późn. zm.) oraz art.19 ust. l, art. 21 ust l i 2 Ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U z 2004 r. Nr 19 póz. 177.)

zarządzam co następuje:

 

§1

 

W zawiązku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu powołuje Komisję Przetargową w następującym składzie:


 

1.            Jacek Lelek - Przewodniczący

2.            Anna Pierzga-Belska - Członek

3.   Jarosław Ciapała - Członek

 


                                                                           §2

 

Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określone są w regulaminie pracy Komisji Przetargowej.

 

                                                                            §3

 

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 12 grudnia 2006r. w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

                                           

                                                                             §4

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

                                                                            §5

 


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.