Zarządzenie Nr 45/07

rok 2007

 
data publikacji:  05-03-2007 | 15:03
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                       Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr       45  /07

 

BURMISTRZA   MIASTA  I   GMINY   STARY   SĄCZ   z dnia   22 luty 2007 r.

 

W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w Starym Sączu.

 

                Na podstawie  art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.) i art. 25  ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603
z późń zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Postanawia się wydzierżawić część nieruchomości  położonej  w Starym Sączu, oznaczonej  numerem działki ewidencyjnej:  2649 o pow. 30m2 oraz 2650 o pow. 6 m2  na okres do 3 lat

Zakładowi Energetycznemu Kraków Spółka “ Enion” z siedzibą 30-960  Kraków ul. Dajwór27.
 

§ 2

 

Ustala się czynsz dzierżawny w wysokości 800,00 zł kwartalnie (słownie: osiemset złotych) + należny podatek VAT.

 

§ 3

 

Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy stronami.

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia  powierza się Referatowi Geodezji i Gospodarki Gruntami .

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia.