Zarządzenie Nr 35/07

rok 2007

 
data publikacji:  16-02-2007 | 14:34
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr 35  /07

 

BURMISTRZA   MIASTA  I   GMINY   STARY   SĄCZ   z  dnia   13    luty  2007 r.

 

W   sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej  położonej w Starym Sączu (Płyta Rynku) przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod lokalizację jednego ogródka letniego na okres do 3 lat oraz ustalenie stawki czynszu dzierżawnego do licytacji.

 

                Na podstawie  art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z dnia 12 października 2001 r.
z późniejszymi zmianami) art.13 ust.1 , art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz.U. z 2004 roku Nr  261,
poz. 2603)

 

                                                                     zarządzam, co następuje

 

                                                                                              § 1

 

Przeznaczam do wydzierżawienia część nieruchomości  gruntowej objętej Księgą Wieczystą Nr NS1S / 00064624 / 9, stanowiącej część działki o numerze ewidencyjnym 1824 - Płyta Rynku w Starym Sączu z przeznaczeniem pod  lokalizację jednego sezonowego  ogródka letniego o powierzchni do 180 m2.

 

                                                                                              § 2

 

Wykaz o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu   Miasta  i   Gminy   w   Starym Sączu  przy ul. Batorego 25 oraz informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w internecie i prasie.

 

                                                                            § 3

 

Cena  wywoławcza stawki czynszu dzierżawnego dla przedmiotowego terenu wynosi 1 000,00 zł miesięcznie . Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek Wat.

 

                                                                                         § 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza sie  Referatowi Geodezji i  Gospodarki Gruntami

 

                                                                            § 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 Zalacznik_do_zarz_nr_35.doc (35.50 Kb)