Zarządzenie Nr 34/07

rok 2007

 
data publikacji:  16-02-2007 | 12:56
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                                             Z A R Z Ą D Z E N I E   nr 34/07

                                                      Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                                              z dnia 08 lutego  2007 r

 

 

w sprawie powołania  Komisji Przetargowej.

 

                                    Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. Z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art.8 ust.1-4, art.9, art.10 ust.1-4 i art.14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U Nr 207 poz.2108 /

 

zarządzam co następuje;                            

                                                            §1.

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym ustnym  na dzierżawę

zadaszonych stoisk handlowych na ,,Rynku Maślanym ''w Starym Sączu –

p o w o ł u j ę  Komisję Przetargową w następującym składzie ;

 

1.     mgr inż Elżbieta Migacz   - przewodnicząca

2.     Kazimierz Nakielski         – sekretarz

3.     Maria Dominik                  - członek

4.     Anna Nalepa                      - członek

 

                                                              §  2.

 

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 12 marca 2007 r o godz. 11/oo w Urzędzie Miasta i Gminy  Stary Sącz pok. nr.10

 

                                                             § 3.

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

                                                              § 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .