Zarządzenie Nr 33/07

rok 2007

 
data publikacji:  16-02-2007 | 12:53
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                           Z a r z ą d z e n i e  Nr 33/07

                                  Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                  z dnia 08 lutego  2007 r.

 

w sprawie wydzierżawienia stoisk handlowych na ''Rynku Maślanym '' w Starym Sączu.

 

                                 Działając na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / Dz,U z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późn.zm./ i art.37 ust.1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami

/ tj.z 2004 r Dz.U.Nr 261 poz.2603/ zarządzam co następuje ;

                 

                                                                                    § 1.

 

Postanawiam oddać w dzierżawę  stoiska handlowe od nr 1 – 9  i znajdującą się pod nimi nieruchomość   o powierzchni 5 m2 każde na ,,Rynku Maślanym '' w Starym Sączu na działalność handlową – prowadzenie sprzedaży produktów pochodzenia rolniczego , ogrodniczego i leśnego, wyrobów rękodzieła artystycznego, artykułów szkolnych, zniczy , ozdób choinkowych i wielkanocnych na okres  od 1.04.2007 do 31.12.2007 r.

 

                                                                                     § 2.

 

Oddanie w dzierżawę nastąpi w drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego – ustnego.

Cena wywoławcza za jedno stoisko  handlowe i znajdująca się pod nim część nieruchomości  gruntowej ustalono na  kwotę 100 zł miesięcznie .  Postąpienie wynosi kwotę  10 zł.

Do czynszu miesięcznego doliczony zostanie podatek Vat w wysokości 22 %.

    

                                                                                       § 3.

 

Szczegółowe zasady dzierżawy nieruchomości i stoiska handlowego – zostaną określone w odrębnej umowie.

                                               

                                                                                       § 4.

 

Traci moc Zarządzenie nr 280/06 Burmistrza MG Stary Sącz z dnia 04.12.2006 r.

 

                                                                                       § 5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Komunikacji.

 

                                                                                       § 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.