Zarządzenie Nr 39/07

rok 2007

 
data publikacji:  16-02-2007 | 12:34
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

ZARZĄDZENIE  NR   39/07

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia  15   luty  2007 r.

 

 

w sprawie:  powołania Komisji Przetargowej.

 

Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz. 1591  z późn.  zm.) oraz art. 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w spawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2004 Nr 207
poz. 2108)

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na „oddanie w dzierżawę na okres 20 lat nieruchomości gruntowych oznaczonych nr działek: 243/3, 36/24, 36/27, 36/28 oraz część działki 36/41 o łącznej powierzchni 1,5972 ha położonych w Starym Sączu stanowiących plac targowy.

 

powołuję Komisję  Przetargową w następującym składzie:

 

1. mgr inż. Jan Migacz - Przewodniczący                                                     

2. Kazimierz Nakielski  - członek

3. Andrzej Rybarski   - członek

4. Urszula Maciuszek  -  członek

5. Maria Dominik - członek          

               

§ 2.

 

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania przetargowego w dniu 23 marca 2007 roku.

 

§ 3.

 

Wykonanie Zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.