Zarządzenie Nr 38/07

rok 2007

 
data publikacji:  16-02-2007 | 12:30
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                                       ZARZĄDZENIE NR 38 /07

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ

                                                         z dnia 15    luty 2007  r.

 

 

W sprawie: przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej, ustalenie wysokości wadium i formy jego wniesienia.

 

             Na podstawie art. 38 ust. 1ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2004 nr 261 poz. 2603), §3 ust. 1 i § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2004 nr 207 poz. 2108).

 

Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz postanawia:

 

§1

 

I.                    Ogłosić przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę niżej wymienione nieruchomości stanowiące własność Miasta i Gminy Stary Sącz:

 

-Nieruchomość objęta księgą wieczystą KW Nr25185 stanowiąca działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 243/3 o powierzchni 1,3384 ha wraz z zabudowaniami tj. budynek byłego „Punktu Skupu Żywca:

 

-Nieruchomość gruntowa objęta księgą wieczystą KW Nr 51910 stanowiąca działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 36/24 o powierzchni 0,0386 ha .

 

-Nieruchomość gruntowa objęta księgą wieczystą KW Nr51913 stanowiąca działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 36/27 o powierzchni 0,0500 ha .

 

-Nieruchomość gruntowa objęta księgą wieczystą KW Nr51914 stanowiąca działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 36/28 o powierzchni 0,0502 ha .

 

-Część nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą KW Nr51916 stanowiąca część działki gruntu o numerze ewidencyjnym 36/41o powierzchni 0,1200 ha .

 

Opisane powyżej nieruchomości stanowią w całości plac targowy i nie mogą podlegać oddzielnej dzierżawie.

                                                             §2

Ustalić wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące  złotych).

 

                                                            §3

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Geodezji i Gospodarki Gruntami.

 

                                                            §4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.