Wnioski

OCHRONA ŚRODOWISKA (informacje, decyzje, itd.)

 
data publikacji:  24-11-2009 | 14:12
data ostatniej modyfikacji:  07-06-2018 | 13:44

Informacja o wymianie kotłowni węglowych PONE  Wniosek wstępny deklaracja PONE

Zmiana zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych – decyzja znak:GK. 7632/1/07 z 15.01.2008 r. wniosek_o_wydanie_decyzji_2008.A.1.pdf (15.42 Kb)

Zaopiniowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wniosek_o_wydanie_decyzji_2008.A.2.pdf (14.20 Kb)

Zaopiniowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wniosek_o_wydanie_decyzji_2008.A.3.pdf (14.22 Kb)

Zaopiniowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wniosek_o_wydanie_decyzji_2008.A.4.pdf (14.22 Kb)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wniosek_o_wydanie_decyzji_2008.A.5.pdf (21.53 Kb)


Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Rozbudowa i zmiana sposobu uŜytkowania części istniejącego budynku produkcyjnego na zakład usługowy – drobne naprawy i diagnostyka samochodowa na dz. 304/1 i 303/3 w Barcicach Dolnych” wniosek_o_wydanie_decyzji_2008.A.5..pdf (23.19 Kb)

Zmiana zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych – decyzja znak:GK. 7632/1/07 z 15.01.2008 r. wniosek_2008.A.gk-1.pdf (15.64 Kb)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku produkcyjnego na zakład usługowy – drobne naprawy i diagnostyka samochodowa na dz. 304/1 i 303/3 w Barcicach Dolnych” wniosek_2008.A.gk-5.pdf (23.42 Kb)

Zaopiniowanie Projektu prac geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich osuwiska „Mostki” w Mostkach wniosek_2008.A.gk-8.pdf (22.72 Kb)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Remont budynku Starosądeckiego Centrum Kultury i sztuki „SOKÓŁ” w Starym Sączu” wniosek_2008.A.gk-9.pdf (22.30 Kb)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Wodociąg magistralny Barcicie „Za Popradem” wraz z siecią rozdzielczą dla zabudowy zlokalizowanej w promieniu 150 m od obszaru planowanego cmentarza przewidzianego do realizacji na dz. 553 w obrębie Barcice Gorne gm. Stary Sącz” wniosek_2008.A.gk-10.pdf (23.24 Kb)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Remont i docieplenie budynku Miejskiej Przychodni Rejonowej w Starym Sączu” wniosek_2008.A.gk-11.pdf (22.23 Kb)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Stabilizacja osuwiska zagrażającego budynkom mieszkalnym przy drodze wojewódzkiej nr 969 Nowy Sącz – granica Państwa w m. Mostki w gm. Stary Sącz ” wniosek_2008.A.gk-12.pdf (23.35 Kb)

Zaopiniowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wniosek_2008.A.gk-13.pdf (14.38 Kb)

Zaopiniowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wniosek_2008.A.gk-14.pdf (15.13 Kb)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:„Magazyn drewna konstrukcyjnego KVH IBSH z możliwością wykonywania usługi przycinania i frezowania na dz. ewid. nr. 215/12 w Gołkowicach Dolnych” wniosek_2008.A.gk-15.pdf (23.70 Kb)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa przystani na karpackim szlaku rowerowym wraz z zapleczem rekreacyjnym” wniosek_2008.A.gk-16.pdf (15.46 Kb)

Zaopiniowanie projektu decyzji o udzielenie koncesji na wydobywanie surowców ilastych ceramiki budowlanej ze złoża Gaboń-Grabie wniosek_2008.A.gk-19.pdf (21.77 Kb)


Zaopiniowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wniosek_o_wydanie_decyzji_2008.A.6.pdf (14.84 Kb)

 

Zaopiniowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wniosek_o_wydanie_decyzji_2008.A.7.pdf (14.17 Kb)

Zaopiniowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wniosek_2008.A.gk-2.pdf (14.41 Kb)

Zaopiniowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wniosek_2008.A.gk-3.pdf (14.41 Kb)

Zaopiniowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wniosek_2008.A.gk-4.pdf (14.46 Kb)

Zaopiniowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wniosek_2008.A.gk-6.pdf (15.07 Kb)

Zaopiniowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wniosek_2008.A.gk-7.pdf (14.39 Kb)

Zaopiniowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wniosek_2008.A.gk-17.pdf (22.13 Kb)

Zaopiniowanie zmiany koncesji nr 37/96/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego wniosek_2008.A.gk-18.pdf (24.43 Kb)